Chuyên mục lưu trữ: Lời hay ý đẹp

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lời hay ý đẹp | Để lại phản hồi