Chuyên mục lưu trữ: Phật học

MƯỜI NGHIỆP LÀNH

MƯỜI NGHIỆP LÀNH
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phật học | Để lại phản hồi