Đường Đến Chùa

Chùa Nam Hòa

343-0802
SAITAMAKEN KOSHIGAYASHI OZOGAWA 1019-2 JAPAN

Tel. 81- 48-977-8323

Car Nava:

048-977-5111 (Số điện thoại của công viên SHIRAKOBATO bên cạnh chùa)

048-977-7338 (Số điện thoại của hãng TAIKO SANGYO trước cổng chùa)

Tỳ kheo ni Thích nữ Thông Thắng.

Email: chuanamhoa@yahoo.com

(*) Quý vị muốn xem Bản Đồ Yahoo của Nhật Bản xin nhấn vào đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *